תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות באתר

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות באתר
01/01/2009 - 22:49


תנאי שימוש באתר גלילון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.galilon.co.il מבית גלילון יזמות ופיתוח בע"מ
צוות גלילון מברכים אותך על שבחרת להשתמש באתר ומקווה שהשימוש בו עונה על ציפיותיך.
האתר נקרא בתנאי שימוש אלה "האתר" או בשמו גלילון.
האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת גלילון
יזמות ופיתוח בע"מ.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
בחלק מהמדורים באתר - יימצאו תנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים, המתייחסים במפורט לאותו מדור או אתר. השימוש במדורים או האתרים הללו, כפוף הן לתנאי שימוש כלליים אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.
תנאי השימוש באתר מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

חברת גלילון יזמות ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: החברה) רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר, החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.

אתה תפצה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

מידע מסחרי, פרסומות ומודעות לוח
האתר גלילון כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שרותים. מידע כאמור יכול שיהיה בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה.
מדריך העסקים והלוחות (להלן לשם הנוחות "לוח גלילון") לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי, הפרסומות ומודעות הלוח שיפורסמו באתר .
לוח גלילון אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן המודעות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. פרסום מידע מסחרי, פרסומות או מודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר גלילון תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.
לוח גלילון אינו צד לכל עסקה כזו, ולא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן. לצד חלק מן המודעות באתר (רכב, נדל"ן, דרושים, יד שנייה ועוד) עשויים להופיע קישורים למחירונים שונים או מידע בנושאים מגוונים. אין לראות בקישורים אלו ובמידע משום המלצה מצידו של לוח גלילון לקניית נכסים או שירותים, ובכל מקרה אין הקישורים או המידע מהווים תחליף מכל סוג שהוא לבדיקה על-ידי שמאי מקרקעין מוסמך, מכון בדיקה מוסמך לבדיקת רכב או כל גורם מוסמך אחר, לפי העניין.

 


מדיניות שמירת הפרטיות באתר גלילון

חברת גלילון יזמות ופיתוח בע"מ (להלן: "האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתר. להלן מידע מפורט לגבי מדיניות שמירת הפרטיות של האתר, אנא קרא מידע זה בפירוט ופעל בהתאם על מנת שתוכל להפיק מהאתר תועלת מרבית וזאת מבלי שתגרם לך אי נעימות, אי נוחות או פגיעה כלשהי. תנאים אלה, מטרתם להסביר את מדיניות הפרטיות שאנו מנהיגים באתר ומסבירים את האופן שבו אנו משתמשים בפרטים שנאספים בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות באתר מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר ומתייחסת לנשים וגברים כאחד.

רשימת תפוצה ושירות עדכונים: במידה והצטרפת מיוזמתך לרשימת התפוצה שלנו (דרך האתר או טלפונית) ונתת לכך הסכמה מפורשת, האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם דואר אלקטרוני בדבר תכנים חדשים, עדכונים, מודעות חדשות ומידע שיווקי. מידע זה יכול שמקורו יהיה מפורסם על ידי לוח גלילון ו/או על ידי מפרסמים אחרים. האתר אינו מוסר פרטים אישיים למפרסמים אלא אם ביקשת זאת מפורשות. ניתן בכל עת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה.
עדכון מודעה ושירותים: חלק מהשירותים באתר (לדוגמא עדכון מודעה) דורשים הקלדת נתונים מזהים ובכללם מידע אישי (שם, כתובת דואר אלקטרוני ועוד) לתוך טופס. מידע זה חיוני לתפעול השירותים המוצעים באתר. אינך חייב למסור את המידע, אולם ייתכן ולא תוכל להשתמש בשירותים הללו. הנתונים שנמסרו יישמרו בבסיס נתונים של האתר.

במהלך הגלישה האתר עשוי לצבור פרטים שונים על הדפים בהם גלשת, קטגוריות, מודעות, מידע שקראת ועוד. נתונים אלו נצברים בבסיס הנתונים של האתר למטרות הבאות:
. על מנת לשפר את האתר אנו אוספים מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית בשם או כתובת.
. לשם עיצוב האתר וביצוע התאמה אישית לצרכיך.
. לצורך רכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר על ידנו או על ידי צד שלישי.
. על מנת לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים המצריכים הרשמה.
. על מנת לבצע התאמה בין הפרסומות המוצגות באתר להעדפותיך.
. על מנת ליצור איתך קשר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצד ג, לרבות מפרסמים. כאמור, מידע זה אינו מזהה אותך אישית בשם או כתובת.

מסירת מידע לצד שלישי: האתר לא יעביר לצד ג כלשהו את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:
. במידה ויתקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה על מסירת פרטים אודותייך לצד ג''.
. במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר או תבצע פעולות שבניגוד לחוק כלפי גלילון - יזמות ופיתוח בע"מ ו/או האתר.
. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר או בכל מחלוקת תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים כנגד צד ג'''' כלשהו שבו יש לאתר צד.
. אם גלילון
יזמות ופיתוחבע"מ תפעיל את האתר במסגרת תאגיד אחר, תמכור את פעילות האתר, תתמזג או תמזג גוף שלישי או תעביר את פעילות האתר בצורה כלשהי, יהיה באפשרותה להעביר מידע שנצבר אודותיך וכל חומר סטטיסטי שבידה לצד ג האמור ובלבד שצד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies: Cookies ("עוגיות") הם קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי בקשה משרת האתר ומאחסנם בדיסק הקשיח. חלק מה-Cookies ייפקעו ברגע שתסגור את הדפדפן, ואחרות יישמרו עד שיימחקו על ידי מערכת ההפעלה. האתר משתמש ב-Cookies לצורך איסוף נתונים, הסל שלי ומידע סטטיסטי, לאימות פרטים, התאמה של דפים ותוצאות חיפוש לצרכיך והעדפותיך וסיוע בגלישה. ה-Cookies יכולים להכיל מידע אודות הדפים שבם ביקרת, פרסומות בהם צפית וסימולי מידע שאתה נוהג לצפות בו. בשום אופן ולמען הסר ספק לא ניתן לקבל באמצעות ה-Cookie פרטים ומידע שלא הקלדת בעצמך. בעיקר הם משמשים כדי למנוע את הצורך בהזנת פרטים מחודשת בכל מילוי טופס. אם אינך רוצה לקבל Cookies כלל, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות בדפדפן שלך. זכור, נטרול השימוש ב Cookies עלול למנוע גישה לשירותים מסוימים, ו/או להצריך הקלדה מחודשת של נתוני כניסה וטפסים.

אבטחת מידע: המידע באתר שוכן מאחורי חומת אש בשרת מאובטח במטרה להגן מפני שימוש לרעה ו/או שינוי של מידע המצוי בבסיס הנתונים. בנוסף, אנו נוקטים את מירב האמצעים הנוספים כדי להגביל את הגישה לאתר, להבחין ולאסור חיבורים ופעולות מסוימות, ע"י משתמשים לא מורשים. יחד עם זאת אנו מצהירים כי אין ביכולתנו למנוע באופן מוחלט חדירות למערכת על התוצאות שעלולות לנבוע מהן ועל כל משתמש שמוסר פרטים, לקחת זאת בחשבון לפני מסירת הפרטים.

זכות לעיון במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצאהו שגוי, בלתי מעודכן או ברור רשאי לפנות לאתר בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

שינויים במדיניות הפרטיות: האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. השינויים יהיו מיידים מפרסום המדיניות המעודכנת בכתובת זו. שינויים מהותיים בהוראות אודות המידע האישי שמסרת, יפורסמו בעמוד הבית.

 

לפניות להנהלת האתר יש צורך להשתמש בטופס צור קשר